Skip Navigation Linksnampankayu

Nampan Kayu (Export Quality)

nampan-kayu-1_final.jpg

nampan-kayu-2_final.jpg 

nampan-kayu-3_final.jpg 

nampan-kayu-4_final.jpg 

nampan-kayu-5_final.jpg 

01/01/2015  
NAMPAN KAYU RP / PCS
SEGI  
S-156 X 35 CM105.417
S-251 X 30 CM91.208
S-345 X 26 CM70.308
S-441 X 24 CM62.883
S-833 X 33 CM70.308
S-930 X 30 CM62.883
S-2024 X 20 CM31.442
S-2115 X 15 CM17.417
S-2229 X 11 CM25.392
S-2323 X 13 CM25.392
   
BULAT  
R-541 CM86.442
R-636 CM67.925
R-730 CM54.817
R-1015 CM17.508
   
TATAKAN GELAS  
R-12STTATAKAN GELAS SET 7 PCS59.950
R-12TATAKAN GELAS 11 CM7.242